Even voorstellen: werkgroep Financiën

In een reeks interviews gaan we kennismaken met de diverse groepen vrijwilligers die ervoor zorgen dat onze coöperatie blijft draaien en die er mede voor zorgen dat we elke week ons oogstpakket kunnen ophalen.

In dit eerste interview gaan we nader in op de financiële activiteiten die worden uitgevoerd door de werkgroep Financiën.

 

Wie zijn de mensen in de financiële werkgroep.

De werkgroep Financiën bestaat uit de mensen die de boekhouding voor hun rekening nemen en de mensen die de kascontrole uitvoeren:

Jan Jaap Jansonius is onze penningmeester.
Jan Jaap is grootgebracht met de stelling dat als je bij een club zit dat je dan ook mee moet doen en zo ook dichter bij het vuur te zitten.

Hij was docent en leidinggevende verbonden aan de Fontys Hogeschool.
Sinds zijn pensionering heeft hij hiervoor ook de ruimte gekregen en alhoewel hij geen echte financiele achtergrond heeft, vindt hij het leuk om hierin actief te zijn.
Lid zijn van de Herenboeren helpt hem om actief mee te doen aan een betere wereld. Dit kan helpen in gedragsverandering en energietransitie.
Een concreet voorbeeld hiervan is dat hij (ten tijde van dit interview) al 8 dagen vegetarisch gegeten heeft.

Jan Jaap legt uit dat hij als penningmeester niet alles alleen hoeft te doen, hij wordt hierbij ondersteund door Frans Biemans en Jos van der Linden.  
Harry Suilen en Nicole Heerschap vormen dit jaar de kascontrole commissie.

Frans Biemans helpt Jan Jaap bij zijn taken in de administratie en het maken van de begroting.
Zijn omschrijving van de taken van de werkgroep is als volgt: “De werkgroep moet de financiën beheren en beheersen”.
Naast zijn activiteiten bij de Herenboeren begeleidt hij ook mensen die in de schuldsanering zitten: door het stimuleren van gedragsverandering probeert hij mensen te helpen weer alles op de rit te krijgen.
Hij vindt het werken bij de Herenboeren heel leuk. In eerste instantie had hij niet zoveel met biologisch of vegetarisch eten, maar staat daar nu anders in.
Hij is ook betrokken bij de “Klus” werkgroep alwaar hij diverse verbeteringen mee doorvoert op onze boerderij, zoals de nieuwe vloer in de uitgifteruimte en het opknappen van de  “Paerdstal”.

Jos van der Linden is accountant en was al in de beginperiode van de oprichting van Herenboeren Weert gevraagd om deel te nemen aan de werkgroep vanwege zijn kennis.
Ook hij ondersteunt de penningmeester bij de boekhouding, het maken van de begroting en het afhandelen van alle zaken rondom de belasting.
Hij is voorstander voor het aanschaffen van varkens en kippen, want zonder dieren is de boerderij niet compleet.

Harry Suilen is dit jaar zoals eerder vermeld samen met Nicole Heerschap verantwoordelijk voor de kascontrole.
Harry heeft diverse functies vervuld in bosbouw, natuur- en waterbeheer en was onder andere rentmeester en districtsbeheerder voor Natuurmonumenten in Noord-Brabant en Limburg.
In deze werkzaamheden was hij ook bezig met diverse financiële aspecten.
Hij kende Geert van der Veer (bestuurslid Herenboeren Nederland) al voordat er sprake was van een boerderij in Weert, maar was in die periode niet in staat om de leiding te nemen voor de oprichting van de coöperatie in Weert. Hij is wel betrokken geweest bij de uitgifte van het erfpachtcontract.
Hij heeft door de jaren heen gezien wat de uitwassen van de moderne landbouw zijn en wil bij de Herenboeren Weert handen en voeten geven aan de circulaire landbouw. Waarbij dus ook dieren nodig zijn.

Nicole Heerschap voert samen met Harry de kascontrole uit.
Nicole is werkzaam in het zakelijk segment bij de Rabobank. Ze heeft een financiële opleiding gevolgd en altijd veel interesse gehad in financiële zaken. Ze is ook betrokken bij de werkgroep communicatie. Dit was een bewuste keuze om zo haar kennis op dat gebied te verbreden. Ze is Herenboeren lid vanaf de start van de boerderij omdat ze het belangrijk vindt om lokaal en met de seizoenen mee te eten. Ook vindt ze het belangrijk zo gifvrij mogelijk te eten en te leven.

 

Welke werkzaamheden verricht de werkgroep Financiën?

Onze coöperatie is een non-profit bedrijf. We hebben geen winstoogmerk, maar hebben wel een belastingplicht. Het is dus belangrijk om de begroting sluitend te krijgen zodat we de minimale prijs voor een mond kunnen vragen en de uiteindelijke exploitatie op nul krijgen zodat we geen vennootschapsbelasting hoeven te betalen.

In de maandelijkse bijdrage is (nog) 9% omzetbelasting begrepen die we op kwartaal basis afdragen aan de belastingdienst. De omzetbelasting die op onze inkoop wordt aangerekend mogen we op deze afdracht in mindering brengen.

De blauwdruk van Herenboeren Nederland was het uitgangspunt voor het oprichten van onze Weerter coöperatie. Maar een aantal zaken zijn anders dan in deze blauwdruk, zoals de boerderij op ons grondgebied, en dit heeft impact gehad op de plannen en dus ook op de begroting.

De kascontrole commissie controleert achteraf of de inkomsten en uitgaven kloppen met de begroting die is gemaakt. Maandelijkse worden exploitatie en investering vergeleken met wat er gepland was.

Harry benadrukt dat de controle heel belangrijk is om het geld dat de mensen inleggen te waarborgen. Er zijn immers wel vaker berichten in het nieuws dat iemand bij een vereniging met het geld ervandoor gaat.
Prima om uit te gaan van het goede in de mens, maar toch is het wenselijk om (preventief) controle uit te voeren. Dit gebeurt door maandelijks de uitgaven na te lopen door de penningmeester en Frans Biemans. De jaarrekening wordt opgemaakt door Jos van der Linden en ook de secretaris heeft altijd toegang tot de bankrekening. Het is dus niet één persoon die alles bewaakt, maar bij elkaar zijn er – naast de kascontrole commissie –  nog zes ogen die nagaan wat er financieel gebeurt.
Omdat de geldstromen niet contant zijn is het gemakkelijker alle geldstromen goed te controleren.

Bij onverwachte kosten (zoals bijvoorbeeld kapotte machines of de mogelijkheid om een kas te kopen) is het bestuur bevoegd een beslissing te nemen over de aanschaf en hoeft zij niet te wachten tot we een ALV (Algemene Leden Vergadering) hebben waarin alle leden van de coöperatie stemmen over deze uitgaven.

Tot nu hadden we 1 ALV per jaar Het plan is om dit nu  2 maal per jaar te houden,  1 in het voorjaar waarin het afgelopen kalender jaar wordt geëvalueerd op financiën; productie, gemeenschap en biodiversiteit en 1 in het najaar waarin de plannen voor het nieuwe kalenderjaar worden besproken en vastgesteld.

Maar alle vragen en ideeën hoeven niet te wachten tot een ALV: deze kunnen ook eerder gesteld worden.
Voorstel van Frans is dat we een centraal punt krijgen waar de mensen hun vragen en ideeën kunnen droppen.

Bovenstaand overzicht van de activiteiten van de werkgroep geven een goed inzicht in de gezonde en goed gecontroleerde financiële situatie van onze “Herenboeren Land van Weert”.

Deel dit bericht: